Świetlica jest integralną częścią szkoły i zainaugurowała swoją działalność równocześnie z pierwszym dniem działalności SP nr 19 czyli 12 lutego 1996 roku.

W pierwszych latach działalności świetlica szkolna  obejmowała opieką około stu uczniów. Podwaliny do organizacji i dalszego funkcjonowania świetlicy szkolnej położyły panie: Alicja Dampc, a następnie Danuta Gruszka i Katarzyna Jastrzębska pod nadzorem pedagogicznym wicedyrektor Edyty Troki. W okresie tym świetlica szkolna zajmowała jedną salę (nr 17), która równolegle pełniła funkcję szkolnej auli.

Wraz ze zwiększającą się liczbą uczniów w szkole, zwiększała się liczba dzieci uczęszczających do świetlicy. W latach 1999 - 2016 wychowawcy świetlicy sprawowali swą pieczę nad grupą liczącą około 300 uczniów, a w okresie włączenia pod opiekę świetlicy grup zerowych, nawet 420. Za rozszerzanie bazy świetlicy szkolnej i dostosowywanie jej do potrzeb uczniów, odpowiedzialne były wicedyrektor Elżbieta Kempińska, a następnie wicedyrektor Joanna Graban. Dzięki ich staraniom i współpracy z zespołem nauczycieli świetlicy warunki spędzania przez dzieci czasu przed lub po zajęciach lekcyjnych wciąż ulegały korzystnym zmianom.

Aktualnie  uczniowie przebywają w swoich grupach rówieśniczych i mają do stałej dyspozycji trzy sale dostosowane do ich potrzeb wiekowych. Świetlica, to miejsce wspólnych zabaw rówieśniczych, miejsce rozwijania zdolności  i zainteresowań dzieci, ale przede wszystkim miejsce, w którym zaspakajana jest ich potrzeba bezpieczeństwa, przynależności do grupy oraz sukcesu. Od roku szkolnego 2019/2020  nadzór pedagogiczny nad świetlicą szkolną przejęła wicedyrektor Marzena Turowska.

25 lat działalności świetlicy szkolnej to szereg wypracowanych i na stałe wpisanych w roczny plan pracy świetlicy uroczystości i imprez okolicznościowych takich jak: pasowanie na Świetliczaka, Dzień Chłopaka, andrzejki, mikołajki, świąteczne kiermasze, walentynki, Dzień Kobiet oraz Dzień Dziecka.

W zakres pracy świetlicy włączyliśmy działania, w których nasi podopieczni aktywnie realizowali swoje pasje i zainteresowania. Były to liczne przedstawienia teatralne, cykl siedmiu edycji międzyszkolnego konkursu recytatorskiego, świetlicowe oraz międzyszkolne konkursy plastyczne, coroczne edycje konkursu wokalnego „Wesołe nutki”,  coroczne edycje konkursu „Mam talent” oraz cykliczny konkurs „Zgaduj – zgadula”.

Wiele działań podejmowanych w świetlicy szkolnej realizowanych jest wspólnie z innymi nauczycielami naszej szkoły. Jednym ze spektakularnych efektów takiej współpracy jest zdobycie głównej nagrody „Grand – Prix” w III Plenerowym Przeglądzie Teatrzyków Dziecięcych w Sobieszewie w 2017 roku.

Pracując z naszymi podopiecznymi zwracamy uwagę na kształtowanie właściwych relacji między rówieśnikami oraz  szacunku i empatii do innych osób. Takie postawy rozwijamy poprzez włączanie dzieci, organizację akcji charytatywny takich jak:  Kuchnia Św. Mikołaja przy Klasztorze O.O Dominikanów w Gdańsku (wykonanie kartek bożonarodzeniowych dla osób bezdomnych i potrzebujących),  akcja na rzecz gdańskiego oddziału Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza (wykonanie prac przestrzennych na kiermasz Międzynarodowych Targów Gdańskich SA), szkolne kiermasze świąteczne na rzecz świetlicy szkolnej oraz uczniów naszej szkoły znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, Marzycielska Poczta (wysłanie wykonanych przez dzieci kartek, pluszaka oraz stroika świątecznego dla dzieci z domowego hospicjum, Skarpet para dobro wyzwala (zbiórka skarpet dla osób bezdomnych), Życzenia dla sąsiada (wykonanie i roznoszenie kartek z życzeniami dla sąsiadów w trudnym czasie izolacji z powodu epidemii, oraz akcja „Dziękujemy Medykom”(pomoc w wykonaniu kartek, stroików i wianków świątecznych oraz wręczenie ich pracownikom najbliższej przychodni lekarskiej).

25 lat świetlicy szkolonej to praca zmieniającej się grupy nauczycieli licząca ponad 30 osób. To także kolejne roczniki uczniów klas trzecich opuszczających nasze świetlicowe grono, ale przede wszystkim to więzi nawiązane między rówieśnikami, sukcesy uzyskiwane w konkursach, zabawy oraz wspólnie przeżywane zarówno radosne jak i te trudne momenty w życiu naszych podopiecznych.