Drodzy Rodzice! 

Informujemy, że w dniach 01.03.2023 roku godz. 12.00  - 15.03.2023 roku godz. 16.00 odbywać się będzie rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych.  

Rekrutacja elektroniczna odbywać się będzie poprzez stronę internetową https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk

 • Rodzice dzieci aplikujących do klasy pierwszej, którzy zamieszkują w rejonie szkoły składają w sekretariacie szkoły jedynie zgłoszenie rekrutacyjne do szkoły obwodowej podpisane przez oboje rodziców.  
 • Rodzice dzieci aplikujących do klasy pierwszej, którzy zamieszkują poza rejonem szkoły składają w sekretariacie szkoły jedynie wniosek z dokumentami potwierdzającymi zaznaczone kryteria podpisany przez oboje rodziców.  

Wniosek z dokumentami potwierdzającymi zaznaczone kryteria, podpisany przez oboje rodziców, należy:

 • dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły lub
 • umieścić w zaklejonej koprecie i wrzucić do wrzutni znajdującej się w przedsionku szkoły lub
 • przesłać przez ePUAP do szkoły lub
 • podpisać w systemie Gdańskiej Platformy Edukacyjnej za pomocą podpisu elektronicznego.

Brak dokumentów potwierdzających dane kryterium spowoduje nieprzyznanie punktów za to kryterium.

Wniosek kandydata do klasy pierwszej spoza obwodu szkoły powinien zawierać wszystkie załączniki, które są podstawą przyznania punktów zgodnie z kryteriami:

 • kandydat uczęszczający w roku szkolnym poprzedzający rok szkolny, na który prowadzona jest rekrutacja do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której składany jest wniosek - oświadczenie rodzica kandydata o uczęszczaniu dziecka do oddziału przedszkolnego
 • kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie kontynuowało edukację w tej samej placówce - oświadczenie rodzica o  kontynuowaniu edukacji przez rodzeństwo kandydata w tej samej placówce
 • niepełnosprawność kandydata - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu
  niepełnosprawności
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą
 • wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) - oświadczenie rodzica o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) - prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
 • miejsce pracy rodzica kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosekzaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu zawierające miejsce wykonywania pracy lub w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów mogą być składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdą Państwo w załącznikach: Zasady rekrutacji do klas pierwszych, Zasady rekrutacji uczniów do klas integracyjnych w SP19. 


Terminy związane z rekrutacją do klas pierwszych
Szkoły Podstawowej nr 19

Nazwa etapu

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1 marca 2023 r.
  godz. 9.00

15 marca 2023 r.
 godz. 16.00

Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do szkoły

27 marca 2023 roku, godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia kandydata spoza obwodu do szkoły

28 marca 2023 r.
godz. 8.00

3 kwietnia 2023 r.
 godz. 16.00

Publikacja listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do szkoły

5 kwietnia 2023 roku, godz. 15.00

Rekrutacja uzupełniająca

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

15 maja 2023 r.
  godz. 9.00

19 maja 2023 r.
 godz. 16.00

Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do szkoły

31 maja 2023 roku, godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia kandydata spoza obwodu do szkoły

1 czerwca 2023 r.
godz. 8.00

7 czerwca 2023 r.
 godz. 16.00

Publikacja listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do szkoły

9 czerwca 2023 roku, godz. 15.00

  Składanie Wniosków do świetlicy

Składanie przez rodziców Wniosków o przyjęcie dziecka do świetlicy

12 czerwca 2023 r.

 29 sierpnia 2023 r.

Publikacja listy dzieci przyjętych do świetlicy

30 sierpnia 2023 roku, godz. 15.00

Publikacja list

Publikacja list dzieci przyjętych do poszczególnych oddziałów

30 sierpnia 2023 roku, godz. 15.00

Zebrania z rodzicami

Zebranie rodziców dzieci przyjętych do szkoły
z wychowawcami

30 sierpnia 2023 roku, godz. 17.00