Klasa pierwsza

Zgłoszenie nauki w szkole obwodowej

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły potwierdzają wolę nauki dziecka w szkole obwodowej za pomocą Gdańskiej Platformy Edukacyjnej na stronie internetowej https://naborsp/kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk, drukują zgłoszenie, podpisują (przez oboje rodziców) i przekazują do szkoły obwodowej w terminie od 1 marca 2024 r. od godz. 12.00 do 15 marca 2024 r. do godz. 16.00. Złożenie zgłoszenia w szkole obwodowej jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do szkoły. W tym momencie procedura zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej jest zakończona.

Rodzice mogą to zrobić na jeden z niżej wymienionych sposobów:
- osobiste dostarczenie zgłoszenia do szkoły obwodowej lub
- wrzucenie zgłoszenia (spakowanego do podpisanej koperty) do wrzutni znajdującej się w przedsionku szkoły lub
- przesłanie zgłoszenia przez ePUAP do szkoły obwodowej - ePUAP: SP19Gdansk lub
- podpisanie zgłoszenia w systemie Gdańskiej Platformy Edukacyjnej za pomocą podpisu elektronicznego.

Udział w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły spoza obwodu

Krok 1.
Rejestracja kandydata
Elektroniczna rekrutacja odbywa się poprzez stronę internetową https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk

Krok 2.
Wypełnienie wniosku rekrutacyjnego o przyjęcie kandydata do szkoły
Rodzice deklarują wybór maksymalnie trzech szkół spoza obwodu. Rodzice wypełniają wniosek elektronicznie, drukują go i podpisują (przez oboje rodziców)
, a następnie przekazują do szkoły pierwszego wyboru w terminie od 1 marca 2024 r. od godz. 12.00 do 15 marca 2024 r. do godz. 16.00.

Rodzice mogą to zrobić na jeden z niżej wymienionych sposobów:
- osobiste dostarczenie zgłoszenia do szkoły obwodowej lub
- wrzucenie zgłoszenia (spakowanego do podpisanej koperty) do wrzutni znajdującej się w przedsionku szkoły lub
- przesłanie zgłoszenia przez ePUAP do szkoły obwodowej - ePUAP: SP19Gdansk lub
- podpisanie zgłoszenia w systemie Gdańskiej Platformy Edukacyjnej za pomocą podpisu elektronicznego.

Do wniosku rodzic dołącza dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeżeli dziecko takie posiada.
Niezależnie od liczby wybranych szkół rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka tylko do szkoły pierwszego wyboru tj. umieszczonej na pierwszym miejscu na liście preferencji. 

Brak dokumentów potwierdzających dane kryterium spowoduje nieprzyznanie punktów za to kryterium.

Krok 3.
Sprawdzenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły 
W dniu 27 marca 2024 r. o godzinie 15.00 zostaną podane do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do danej szkoły.

Krok 4.
Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia kandydata do szkoły
Kandydat z listy zakwalifikowanych do danej szkoły zostaje przyjęty do tej szkoły, jeżeli rodzic w terminie od 3 kwietnia 2024 r. od godz. 8.00 do 10 kwietnia 2024 r. do godz. 16.00 potwierdzi wolę przyjęcia kandydata, przekazując do szkoły oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole.

Krok 5.
Sprawdzenie listy kandydatów przyjętych do szkoły
W dniu 12 kwietnia 2024 r. o godz. 15.00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły.

Krok 6.
Procedura odwoławcza
W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznej szkoły. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Krok 7.
Postępowanie uzupełniające
Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca do klasy pierwszej odbywać się będzie poza systemem elektronicznym Gdańskiej Platformy Edukacyjnej.


Terminy związane z rekrutacją do klas pierwszych
Szkoły Podstawowej nr 19

Nazwa etapu

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1 marca 2024 r.
  godz. 12.00

15 marca 2024 r.
 godz. 16.00

Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do szkoły

27 marca 2024 roku, godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia kandydata spoza obwodu do szkoły

3 kwietnia 2024 r.
godz. 8.00

10 kwietnia 2024 r.
 godz. 16.00

Publikacja listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do szkoły

12 kwietnia 2024 roku, godz. 15.00

Rekrutacja uzupełniająca

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

20 maja 2024 r.
  godz. 9.00

24 maja 2024 r.
 godz. 16.00

Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do szkoły

5 czerwca 2024 roku, godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia kandydata spoza obwodu do szkoły

6 czerwca 2024 r.
godz. 8.00

12 czerwca 2024 r.
 godz. 16.00

Publikacja listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do szkoły

14 czerwca 2024 roku, godz. 15.00

  Składanie Wniosków do świetlicy

Składanie przez rodziców Wniosków o przyjęcie dziecka do świetlicy

17 czerwca 2024 r.

 27 sierpnia 2024 r.

Publikacja listy dzieci przyjętych do świetlicy

29 sierpnia 2024 roku, godz. 15.00

Publikacja list

Publikacja list dzieci przyjętych do poszczególnych oddziałów

29 sierpnia 2024 roku, godz. 15.00

Zebrania z rodzicami

Zebranie rodziców dzieci przyjętych do szkoły
z wychowawcami

29 sierpnia 2024 roku, godz. 17.00