Program Sportowe Talenty jest realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Jego celem jest zdiagnozowanie poziomu kondycji fizycznej dzieci w polskich szkołach oraz wyszukiwanie najbardziej utalentowanych sportowo uczniów. Fundamentem programu jest koncepcja sprawności fizycznej warunkującej zdrowie (Health Related Fitness), zaś narzędziem pozwalającym na operacjonalizację działań platforma informatyczna SportoweTalenty.pl - udostępniona nauczycielom w celu wprowadzania i monitorowania wyników pomiarów somatycznych i badań sprawnościowych przeprowadzanych podczas lekcji wychowania fizycznego.

Zebrane dane pozwolą na:

  1. populacyjną ocenę kondycji fizycznej
  2. ocenę somatycznych i motorycznych predyspozycji poszczególnych uczestników programu do uprawiania sportu
  3. budowanie skal referencyjnych (odniesienia) dla ocen kondycji fizycznej dzieci i młodzieży w Polsce

UZASADNIENIE DLA WPROWADZENIA PROGRAMU DO SZKÓŁ

Idei stworzenia Sportowych Talentów przyświecała potrzeba przygotowania prostego w obsłudze narzędzia do pomiaru i oceny kondycji fizycznej. Nieodpłatne udostępnienie narzędzia w Internecie umożliwia dostęp do niego wszystkim zainteresowanym stanem kondycji fizycznej polskiego społeczeństwa. Mogą z niego korzystać nauczyciele rodzice, trenerzy, zespoły naukowe, pracownicy jednostek administracji państwowej, a przede wszystkim dzieci i młodzież. Narzędzie może służyć celom statutowym klubów sportowych oraz związkom sportowym i innym podmiotom działającym w obszarze sportu.

W Polsce od trzech dekad obserwowany jest dramatyczny spadek poziomu sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. Wprowadzenie do szkół permanentnego mechanizmu monitorowania zmian kondycji fizycznej stwarza możliwość uzyskiwania w prosty sposób wiarygodnych informacji o stanie zdrowia młodych polskich pokoleń. Jest to identyfikowanie zdrowia przez pryzmat jego pozytywnych mierników i wskaźników, do których od połowy XX wieku zalicza się kondycję fizyczną.

Młode pokolenia będą mogły dzięki badaniu i ocenianiu kondycji fizycznej kształtować w sobie postawy troski o zdrowie, tężyznę fizyczną, wydolność i urodę własnego ciała, a także wspierać dążenia do realizacji sportowych marzeń. Zmiana trybu życia, złe nawyki żywieniowe, zmniejszona aktywność fizyczna mają duży negatywny wpływ na obecny stan zdrowia dzieci i młodzieży. Z badań prowadzonych przez jednostki naukowe wynika, że coraz większa liczba dzieci i młodzieży w Polsce ma problem z niewłaściwą masą ciała. Obniżona sprawność fizyczna u dzieci i młodzieży wpływa negatywnie na ich funkcjonowanie w dorosłym życiu.

ZAKRES BADAŃ KONDYCJI FIZYCZNEJ

W celu oceny poziomu sprawności uczestników programu zostaną przeprowadzone badania sprawności. Badane będą przejawy szybkościowych, siłowych oraz wytrzymałościowych zdolności motorycznych. Pomiary będą wykonane w wystandaryzowanych próbach sprawności, zgodnie z dostarczonymi instrukcjami (filmy, prezentacje i opisy).

Wyboru prób dokonano uwzględniając kryteria wiarygodności pomiarów (trafności, rzetelności, obiektywności i standardowości) oraz możliwości ich oceny poprzez standaryzację na funkcje średniej i odchylenia standardowego dla populacji ogólnopolskiej (osobno dla obu płci).

W zakres badania rozwoju somatycznego i sprawności fizycznej wejdą:

  1. pomiar wysokości ciała
  2. pomiar masy ciała
  3. bieg 10x5 m – jako pomiar przejawiania się zdolności szybkościowo-siłowo-koordynacyjnych wykorzystujących przemiany beztlenowe-kwasomlekowe.
  4. beep–test – 20-sto metrowy wytrzymałościowy bieg wahadłowy wykonywany wg protokołu dla testu Eurofit – jako pomiar zdolności wytrzymałościowych (w biegu).
  5. podpór leżąc przodem na przedramionach, plank („deska”) – jako pomiar zdolności siłowo-wytrzymałościowych (całego ciała).
  6. skok w dal z miejsca – jako pomiar przejawiania się zdolności siłowo-szybkościowo-koordynacyjnych wykorzystujących przemiany beztlenowe-niekwasomlekowe.

Proponowane badanie będzie realizowane raz w roku. Osoby upoważnione do ewidencji ST, po zrealizowaniu testów będą zobowiązane do wprowadzenia zebranych danych do systemu.

WARTOŚCI OSIĄGANE PRZEZ BENEFICJENTÓW PROGRAMU

Oddajemy do Państwa dyspozycji unikalne narzędzie, jakim jest Program Sportowe Talenty. Mamy nadzieję, że każdy z beneficjentów Programu będzie znajdował w nim istotne dla siebie wartości. Wierzymy, że wszyscy beneficjenci stworzą świadomą społeczność kształtującą w młodym pokoleniu postawy troski o własne zdrowie i tężyznę fizyczną, a osoby obdarzone talentem znajdą motywację do wstąpienia na trudną drogę treningu sportowego i stale podnosząc swoje umiejętności, dostąpią w przyszłości zaszczytu reprezentowania Naszej Ojczyzny.

KORZYŚCI DLA UCZNIÓW

Poznaj swoje możliwości! Wspólnie ze swoim nauczycielem sprawdź jaki jesteś dziś. Za rok, po kolejnym badaniu, łatwo sprawdzisz, czy rośniesz w optymalny sposób a Twoja motoryczność rozwija się na miarę Twoich możliwości. A może Twój trening przynosi tak dobre efekty, że poprawa Twych motorycznych osiągnięć przekracza oczekiwania? Nauczyciel wprowadzi wszystkie wyniki do systemu, a Ty będziesz mógł śledzić swoje postępy. Pamiętaj, nie jest najważniejsze czy jesteś lepszy od innych. Ważne jest to, czy jutro będziesz lepszy niż jesteś dziś.

Wyniki Twoich badań zostaną anonimowo udostępnione związkom i klubom sportowym. Jeżeli okaże się, że masz wyjątkowy talent, dysponujesz potencjałem do bycia wybitnym sportowcem, klub będzie mógł skontaktować się z Twoją szkołą i zaproponować Ci trenowanie dyscypliny, w której będziesz naprawdę dobry i w przyszłości będziesz mógł zostać reprezentantem Polski.

KORZYŚCI DLA SZKÓŁ

Każda szkoła jest dumna ze swoich absolwentów i chwali się swoimi osiągnięciami. Jednym z elementów budujących prestiż szkoły są sukcesy sportowe. Sport ma też niezwykłe walory wychowawcze i kształtuje charakter. Wspólne zajęcia sportowe to także budowanie więzi społecznych w klasie i w szkole, a sukcesy uczniów to znak, że szkoła stawia sobie ambitne cele.

Równocześnie wszyscy uczniowie szkoły przygotowują się do dorosłego życia, w tym kształtują kompetencje do świadomej i całożyciowej troski o swoją kondycję fizyczną, zdrowie i urodę własnego ciała. Jej podstawą jest możliwość obiektywnej samooceny i samokontroli rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej.

Dlatego oddajemy do dyspozycji Państwa i Waszych uczniów aplikację, która pozwala rejestrować i oceniać kondycję fizyczną a przez jej pryzmat zdrowie dziewcząt i chłopców oraz odkrywać i rozwijać sportowe talenty. Zanonimizowane wyniki testów zostaną udostępnione związkom i klubom sportowym, które będą mogły kontaktować się z nauczycielem pracującym z utalentowanym dzieckiem, prosząc o kontakt ze strony rodziców aby zaproponować im dalszy sportowy rozwój ich dziecka. To rodzice zdecydują czy chcą, żeby ich dziecko uprawiało sport, ale to Państwo będziecie mogli wesprzeć swych wychowanków i przyczynić się do odkrycia sportowego talentu.

KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELI

Wszyscy Państwo przygotowujecie Swoich uczniów do całożyciowej troski o zdrowie i kondycję fizyczną. Niezwykle ważnym w tym procesie jest wdrożenie Waszych wychowanków do samokontroli i samooceny rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej jako wyznaczników i mierników zdrowia, nauczenie ich w pełni świadomego obserwowania zmian zachodzących w somatyce i motoryce. Każdy z Państwa może też przyczynić się do odkrycia przyszłej gwiazdy sportu. Sprawić, że utalentowani uczniowie wejdą na drogę kariery sportowej.

Wszystko to sprawicie przeprowadzając proste pomiary somatyczne i próby sprawnościowe, oraz regularnie wprowadzając ich wyniki do systemu SportoweTalenty.pl. Tam będzie można śledzić postępy uczniów oraz porównywać ich osiągnięcia do wyników koleżanek i kolegów z klasy, szkoły, całego kraju. Zanonimizowane wyniki udostępnimy związkom i klubom sportowym. Klub będzie mógł skontaktować się ze szkołą i zaproponować rodzicom współpracę w rozwoju sportowym ich dziecka.

KORZYŚCI DLA RODZICÓW

Brak przygotowania Waszych dzieci do całożyciowej troski o kondycję fizyczną, zdrowie i urodę może wywołać zagrożenia dla jakości ich życia. Sprawić, że zmniejszą one swoje szanse na powodzenie, sukces i samorealizację. Zatracą możliwość kształtowania swojego zdrowia i funkcjonowania bez barier i ograniczeń. Jednym z elementów takiego przygotowania jest wdrożenie waszych synów i córek do permanentnej samokontroli i samooceny rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej.

Wsparciem w tym zakresie będzie Program Sportowe Talenty. Gromadzone w nim wyniki pomiarów somatycznych i prób sprawności trafiają do systemu informatycznego, gdzie w pełni bezpieczne będą dostępne dla Was, Waszych dzieci i ich nauczycieli. Będą obrazować przebieg ich rozwoju somatycznego i motorycznego, tym samym informując o stanie ich zdrowia.

KORZYŚCI DLA KLUBÓW / ZWIĄZKÓW SPORTOWYCH

Dostęp do wyników (anonimowo!) uzyskają też związki i kluby sportowe. Jeżeli okaże się, że Państwa dzieci mają szczególne zdolności i wyjątkowy sportowy talent, klub będzie mógł skontaktować się ze szkołą i poprosić o kontakt z Państwem. To Państwo zdecydują, czy taka oferta Was interesuje i czy Państwa dziecko będzie wyczynowo uprawiać sport. Nasz cel to podpowiedzieć, jaki sportowy talent ma Państwa dziecko.

Każdy klub i związek sportowy poszukujący sportowych talentów będzie mógł skorzystać z tej jedynej w swoim rodzaju bazy danych o kondycji fizycznej polskiej młodzieży. Odnajdzie w niej zanonimizowane wyniki testów sprawnościowych przeprowadzanych przez nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach w całym kraju. Wyniki pozwolą ocenić predyspozycje ucznia do uprawiania danego sportu.

Jeżeli zechcą Państwo skontaktować się z rodzicami ucznia, wystarczy poprosić o kontakt szkołę. W ten sposób będą Państwo mogli zaprosić wybitnie uzdolnioną młodzież do trenowania w Państwa klubie.

Wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie: https://sportowetalenty.gov.pl/

Instrukcja dla rodzicó i opiekunów - pomiary somatyczne: https://youtu.be/F83OOSEyD2I