Drodzy Rodzice! 

Informujemy, że w dniach 01.03.2024 roku godz. 12.00  - 15.03.2024 roku godz. 16.00 odbywać się będzie rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do oddziałów przedszkolnych („0”).  

Rekrutacja elektroniczna odbywać się będzie poprzez stronę internetową https://naborp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk 

O przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej NIE decyduje kolejność zgłoszeń!!!

Rodzice dzieci już uczęszczających do placówek NIE LOGUJĄ SIĘ DO SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO, a jedynie składają u dyrektora placówki wypełnioną i podpisaną kartę kontynuacji wychowania przedszkolnego. Kartę należy złożyć w terminie od 12 lutego do 29 lutego 2024 roku do godz. 9.00.

Dzieci zamieszkałe poza Gminą Gdańsk
Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci oddziału przedszkolnego w SP19, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami.
Od 21 do 31 sierpnia 2024 roku rodzice dzieci zamieszkałych poza Gminą Miasta Gdańska składają wypełniony Wniosek rekrutacyjny w wybranej szkole podstawowej (poza elektronicznym systemem rekrutacyjnym).

Elektroniczna rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obejmuje wprowadzanie danych dzieci do systemu i składanie Wniosku w formie papierowej do placówki. Z elektronicznej rekrutacji wyłączone są DZIECI KONTYNUUJĄCE, KTÓRYCH RODZICE WCZEŚNIEJ ZŁOŻYLI W PLACÓWCE KARTĘ KONTYNUACJI. Rodzice deklarują wybór maksymalnie 5 placówek.
Istnieją dwa sposoby składania Wniosków:
a) Rodzice wypełniają Wniosek elektronicznie poprzez stronę internetową: https://naborp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk
b) Jeżeli rodzice nie mają możliwości skorzystania z komputera z dostępem do internetu, wypełniają ręcznie Wniosek w formie papierowej (można go otrzymać w szkole) i przekazują do placówki pierwszego wyboru, gdzie do systemu Wniosek wprowadzi Dyrektor placówki.

Potwierdzanie Wniosku przez rodziców w placówce pierwszego wyboru
Wniosek wypełniony za pośrednictwem strony internetowej jest zapisany w systemie. Rodzice drukują ten wniosek, podpisują, a następnie przekazują do placówki pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi wybór danego kryterium. Muszą to zrobić na jeden z niżej wymienionych sposobów:
- osobiście w przedszkolu/szkole,
- poprzez wrzucenie ww. dokumentów (spakowane do podpisanej koperty) do wrzutni znajdującej się w miejscu wyznaczonym przez placówkę
- poprzez przesyłanie przez ePUAP – jeśli placówka posiada elektroniczną skrzynkę podawczą
- poprzez podpisanie wniosku rekrutacyjnego w systemie Gdańskiej Platformy Edukacyjnej za pomocą podpisu elektronicznego
Należy to zrobić w terminie od 1 marca najpóźniej do 15 marca 2024 roku do godz. 16.00.

Wyniki rekrutacji
27 marca 2024 roku o godz. 15.00 placówki ogłaszają listy dzieci  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w SP19.

Potwierdzenie woli
W terminie od 3 kwietnia od godz. 8.00 do 10 kwietnia 2024 roku do godz. 16.00 rodzice potwierdzają wolę umieszczenia dziecka w placówce zakwalifikowania
poprzez oświadczenia woli podjęcia nauki w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej) – załącznik nr 7 dostępny w plikach do pobrania.

12 kwietnia 2024 roku o godz. 15.00 zostaną opublikowane listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do placówki.

Procedura odwoławcza
Rodzicom dzieci nieprzyjętych do przedszkola przysługuje prawo wystąpienia do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej czy innej formy wychowania przedszkolnego w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice kandydata mogą wnieść do dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej czy innej formy wychowania przedszkolnego odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

Rekrutacja uzupełniająca
Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnego z wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych czy innych form wychowania przedszkolnego mogą przystąpić do rekrutacji uzupełniającej, która będzie prowadzona również przy wsparciu systemu elektronicznego. Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 20 maja 2024 roku o godz. 9:00 zgodnie z harmonogramem.

Wniosek z dokumentami potwierdzającymi zaznaczone kryteria, podpisany przez oboje rodziców, należy:

  • dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły lub
  • umieścić w zaklejonej koprecie i wrzucić do wrzutni znajdującej się w przedsionku szkoły lub
  • przesłać przez ePUAP do szkoły lub
  • podpisać w systemie Gdańskiej Platformy Edukacyjnej za pomocą podpisu elektronicznego.

Brak dokumentów potwierdzających dane kryterium spowoduje nieprzyznanie punktów za to kryterium.


Terminy związane z rekrutacją do oddziałów przedszkolnych
Szkoły Podstawowej nr 19

Nazwa etapu

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1 marca 2024 r.
  godz. 12.00

15 marca 2024 r.
 godz. 16.00

Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej

27 marca 2024 roku, godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia kandydata do oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej

3 kwietnia 2024 r.
godz. 8.00

10 kwietnia 2024 r.
 godz. 16.00

Publikacja listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej

12 kwietnia 2024 roku, godz. 15.00

Rekrutacja uzupełniająca

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

20 maja 2024 r.
  godz. 9.00

24 maja 2024 r.
 godz. 16.00

Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej

5 czerwca 2024 roku, godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia kandydata spoza obwodu do oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej

6 czerwca 2024 r.
godz. 8.00

12 czerwca 2024 r.
 godz. 16.00

Publikacja listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej

14 czerwca 2024 roku, godz. 15.00

Publikacja list

Publikacja list dzieci przyjętych do poszczególnych oddziałów

29 sierpnia 2024 roku, godz. 15.00

Zebrania z rodzicami

Zebranie rodziców dzieci przyjętych do szkoły
z wychowawcami

29 sierpnia 2024 roku, godz. 18.00