Drodzy Rodzice! 

Informujemy, że w dniach 01.03.2023 roku godz. 12.00  - 15.03.2023 roku godz. 16.00 odbywać się będzie rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do oddziałów przedszkolnych („0”).  

Rekrutacja elektroniczna odbywać się będzie poprzez stronę internetową https://naborp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk 

Wniosek z dokumentami potwierdzającymi zaznaczone kryteria, podpisany przez oboje rodziców, należy:

 • dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły lub
 • umieścić w zaklejonej koprecie i wrzucić do wrzutni znajdującej się w przedsionku szkoły lub
 • przesłać przez ePUAP do szkoły lub
 • podpisać w systemie Gdańskiej Platformy Edukacyjnej za pomocą podpisu elektronicznego.

Brak dokumentów potwierdzających dane kryterium spowoduje nieprzyznanie punktów za to kryterium.

Wniosek kandydata do oddziału przedszkolnego powinien zawierać wszystkie załączniki, które są podstawą przyznania punktów zgodnie z kryteriami:

 • wielodzietność rodziny kandydata - oświadczenie
 • niepełnosprawność kandydata - orzeczenie o potrzebie kształceina specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
  niepełnosprawności 
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) - prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem 
 • objęcie kandydata pieczą zastępcządokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą 
 • dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły z oddziałami przedszkolnymi, do której składany jest wniosek rekrutacyjny - oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych kandydata oraz kandydata
 • dziecko, którego oboje rodzice pracują/studiują/uczą się w systemie dziennym (kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko) - odpowiednio: zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu; lub w przypadku samozatrudnienia – aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego; lub zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informacje o nauce w systemie dziennym
 • dziecko zaszczepione, zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych lub dziecko długotrwale odroczone od wykonywania obowiązkowych szczepień ochronnych - oświadczenia rodzica o zaszczepieniu dziecka zgodnie z kalendarzem szczepień wraz z deklaracją przedłożenia dowodu w formie kopii karty uodpornienia lub książeczki zdrowia – na prośbę komisji rekrutacyjnej
 • dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, równocześnie bierze udział w rekrutacji lub będzie kontynuowało edukację w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub szkole podstawowej, do których prowadzona jest rekrutacjapotwierdza dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej.

  Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów mogą być składane jako oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

W terminie od 28 marca od godz. 8.00 do 3 kwietnia 2023 godz. 16.00 rodzice potwierdzają wolę umieszczania w SP19 poprzez oświadczenie woli podjęcia wnauki w oddziale przedszkolnym (zał. 5 pliki do pobrania w systemie rekrutacyjnym).

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdą Państwo w załącznikach: Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, Zasady rekrutacji uczniów do klas integracyjnych w SP19. 


Terminy związane z rekrutacją do oddziałów przedszkolnych
Szkoły Podstawowej nr 19

Nazwa etapu

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1 marca 2023 r.
  godz. 12.00

15 marca 2023 r.
 godz. 16.00

Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej

27 marca 2023 roku, godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia kandydata do oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej

28 marca 2023 r.
godz. 8.00

3 kwietnia 2023 r.
 godz. 16.00

Publikacja listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej

5 kwietnia 2023 roku, godz. 15.00

Rekrutacja uzupełniająca

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

15 maja 2023 r.
  godz. 9.00

19 maja 2023 r.
 godz. 16.00

Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej

31 maja 2023 roku, godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia kandydata spoza obwodu do oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej

1 czerwca 2023 r.
godz. 8.00

7 czerwca 2023 r.
 godz. 16.00

Publikacja listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej

9 czerwca 2023 roku, godz. 15.00

Publikacja list

Publikacja list dzieci przyjętych do poszczególnych oddziałów

30 sierpnia 2022 roku, godz. 15.00

Zebrania z rodzicami

Zebranie rodziców dzieci przyjętych do szkoły
z wychowawcami

30 sierpnia 2022 roku, godz. 18.00