Szkolne innowacje pedagogiczne naszą odpowiedzią na potrzeby współczesnego społeczeństwa

CZYM SĄ INNOWACJE PEDAGOGICZNE?

Terminem innowacja pedagogiczna określa się świadome wprowadzanie nowych dla danej placówki edukacyjnej rozwiązań, celem wymiernego udoskonalenia jakości jej pracy. Innowacja jest zmianą dotychczasowego sposobu pracy szkoły.

ISTOTA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

Innowacja pedagogiczna dotyczy procesów związanych z głównymi funkcjami szkoły: nauczaniem, wychowaniem i opieką. Zmierza do ulepszenia sposobu i zwiększenia efektywności realizacji tych zadań. Służy poprawie tzw. infrastruktury społecznej, czyli postaw, zachowań i relacji zachodzących między uczniami oraz pomiędzy uczniami i nauczycielami.

Innowacje pedagogiczne mogą być przedsięwzięciami o różnym zasięgu, a więc obejmującymi zarówno całą szkołę, jak i tylko określone jej części – np. klasę, oddział, grupę uczniów. Mogą dotyczyć wszystkich lub wybranych zajęć edukacyjnych.

Na innowację składa się szereg różnego rodzaju zmian o charakterze jakościowym. Należą do nich: przekształcenie istniejącego stanu rzeczy; rozszerzenie, uzupełnienie podejmowanych działań; zastąpienie danego składnika systemu innym, nowym; rezygnacja z dotychczas funkcjonujących elementów układu, działań.

Zgodnie z przedstawioną definicją, innowacja polega na wprowadzaniu nowych dla danej placówki rozwiązań.

Wprowadzane novum musi gwarantować realizację najważniejszych zadań szkoły. Może także rozszerzać lub uzupełniać jej ofertę edukacyjną. Innowacja nie może jednak w żaden sposób naruszać uprawnień ani ograniczać dostępu uczniów do nauczania i wychowania.

INNOWACJE REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 1. „VIII B rusza w Polskę. Zróżnicowanie kuchni i języka polskiego. Dialektyzmy i regionalizmy”. Celem głównym innowacji jest zdobycie przez uczniów informacji dotyczących cech charakterystycznych dla mowy na danym obszarze kraju, poznanie kuchni regionalnej i wyćwiczenie umiejętności tworzenia tekstów literackich. Klasa VIII B. Autorki: Anetta Szczepankowska
  i Anna Gorska. Czas realizacji innowacji: 4.09.2023 r. do 29.05. 2024 r.

 

 1. „Logojoga”. Celem głównym innowacji jest zwrócenie uwagi na własne ciało
  i świadomość językową. Innowacja skierowana jest do uczniów klas pierwszych przebywających w świetlicy szkolnej. Innowacja ma na celu szerzenie idei prawidłowej postawy ciała, toru oddechowego i estetyki wypowiedzi z wykorzystaniem elementów jogi i logopedii. Ma ona motywować uczniów do dbania o postawę ciała a także zachęcać do wystąpień publicznych, dzięki ćwiczeniom związanym z pracą z żywym słowem i radzeniem sobie ze stresem. Autorka: Sabina Ziółkowska. Czas realizacji: X 2023 r. do IV 2024 r.

 

 1. „W świecie emocji”. Celem głównym innowacji jest zwiększenie świadomości uczniów na temat emocji. Innowacja ma na celu szerzenie idei rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami z wykorzystaniem prostych zabaw, metod aktywizujących i nowoczesnych technologii. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do wyrażania swoich emocji i ich rozpoznawania. Klasy: IV B, V E, VII B. Autorki: Emilia Obłażewicz, Izabela Samulczyk. Czas realizacji: 11.09.2023 r. do 11.06.2024 r.

 

 1. „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki” - międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów w roku szkolnym 2023/2024, pod kryptonimem „Na tropach dobroczynności” edycja V, autorstwa Honoraty Szaneckiej. Klasa I C. Beata Schulz. Czas trwania 2.10.2023 r. – 02.06.2024 r.

 

 1. „Mały konstruktor-nauka i zabawa klockami" - innowacja ma na celu wprowadzenie nauki programowania. Skierowana jest do uczniów klas: II D i III D. Uczniowie uczą się rozwiązywania zadań tekstowych z użyciem klocków Lego Education Moretomath Core oraz robotów z Lego WeDo 2 i SamLabs. Autorki: Lidia Sowińska-Krupa, Małgorzata Kiedyk. Czas trwania: 04.09.2023 r. – 21.06.2024 r.

 

 1. "W 10 miesięcy dookoła świata - podróże czytelnicze i ..." innowacja programowo-metodyczna, której głównym celem jest zainteresowanie uczniów podróżami i chęcią poznawania świata, rozbudzanie ciekawości czytelniczej, wprowadzenie w świat sztuki plastycznej, muzycznej i kulinarnej. Skierowana jest do uczniów klas: II D i III D. Autorki: Lidia Sowińska-Krupa, Małgorzata Kiedyk. Czas trwania: 04.09.2023 r. – 21.06.2024 r.

 

 1. „Europa i ja” - innowacja skierowana jest do uczniów klas I przebywających w świetlicy szkolnej. Innowacja ma na celu rozbudzanie w młodym pokoleniu zainteresowań związanych z krajami europejskimi; wzbogacanie wiedzy uczniów na temat wybranego państwa; kształtowanie pozytywnych postaw, takich jak poszanowanie godności innych, tolerancja oraz szacunek do odrębności narodowej; rozwijanie umiejętności poszukiwań i wykorzystania zdobytych informacji oraz wyrabianie odpowiedzialności za powierzone zadania; integracja zespołu świetlicowego; rozwijanie umiejętności pracy
  w grupie oraz nauka przez zabawę. Autorki: Jadwiga Galant, Jolanta Kulaszewicz. Czas trwania: 01.10.2023 - 31.05.2024 r.

 

 1. „Zagrożenia we współczesnym świecie”. Celem głównym innowacji jest zapoznanie uczniów klas ósmych z typami zagrożeń współczesnego świata o charakterze społeczno-ekonomicznym, politycznym, cywilizacyjno-kulturowym, ekologicznym oraz uświadomienie im wpływu tych zagrożeń na życie ludzi. Klasy: VIII A, B, C, D. Autorka: Małgorzata Żak. Termin realizacji: 05.09.2023 r. do 31.05.2024 r.

 

 1. „Myślografia – wspomaganie edukacji”. Innowacja adresowana jest do uczniów klasy V A oraz ucznia klasy VII A, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Celem głównym innowacji jest zapoznanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z elementami myślenia wizualnego, z zasadami tworzenia notatek, przekonanie uczniów do wykorzystania myślenia wizualnego w tworzeniu własnych notatek, zapisków, plakatów, projektów, prac wytwórczych. Wdrożenie do samodzielnego tworzenia notatek przy jednoczesnym uczeniu się nowego materiału. Autorki: Magdalena Bornowska, Bożena Petrykowska. Termin realizacji: 4.09.2023 r. do 21.06.2024 r.

 

 1. „Matematyka nie jest trudna”. Głównym celem innowacji jest podnoszenie umiejętności matematycznych uczniów, ukazanie atrakcyjności matematyki, wskazania jej praktycznego zastosowania w życiu codziennym oraz podejmowania twórczych działań przez stosowanie nowoczesnych metod nauczania matematyki. Innowacja skierowana jest do uczniów klas piątych i szóstych. Autorzy: Anna Górska, Dorota Kiślak, Grażyna Kłomska, Janina Kowalcze, B. Stasiek, B. Strzelecka, Krzysztof Szefler. Czas trwania: 4.09.2023 do 20.06.2025.

 

 1. „Mamo tato już pływam”. Celem innowacji jest nauka pływania, bezpieczne zachowanie się nad wodą i w wodzie oraz wdrażanie prawidłowych nawyków higienicznych. Innowacja dla klasy I A-E, II A-F oraz III B. Autorzy: Piotr Krzemiński, Piotr Ratajski. Czas trwania: 04.09.2023 do 23.06.2024.

 

 1. „Klasa w terenie” – innowacja ma na celu szerzenie idei aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, poznania swojego regionu, rozbudzanie wśród dzieci postaw ekologicznych. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do obserwacji przyrody i swojego otoczenia. Adresatami innowacji są uczniowie klasy IIE. Autorkami innowacji są Anna Cebula i Ewelina Łojewska. Wychowawczyni klasy II E Agata Rachwalik posiada zgodę autorek na jej realizację. Czas trwania 01.10.2023 r. do 30.05.2024 r.

 

 1. „Myślenie krytyczne na lekcjach geografii w klasach VI”. Głównym celem innowacji jest wyposażenie uczniów w kompetencje krytycznego myślenia i przekazanie do tego odpowiednich narzędzi. Innowacja skierowana jest do uczniów klas VI. Autorka: Ewa Międlar. Czas trwania: wrzesień 2023 r do czerwiec 2024 r.

 

 1. „Na okrągło…”. Celem innowacji jest zachęcanie uczniów do pracy z mandalami, czyli rysunkami na planie koła. Ich malowanie, kolorowanie, układanie, usypywanie oraz tworzenie według własnego pomysłu i z różnych materiałów uznaje się za relaksacyjną technikę plastyczną stosowaną w pracy z dziećmi (także ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). Praca z mandalą wywiera bardzo korzystny wpływ na rozwój dzieci poprzez pobudzanie i rozwijanie u nich twórczego myślenia będącego podstawą kreatywnej edukacji; technika mandali uspokaja i wycisza dzieci nadpobudliwe psychoruchowo, ułatwia koncentrację, ćwiczy wytrwałość i konsekwencję w działaniu, sprzyja wewnętrznej integracji. Innowacja skierowana jest do uczniów klasy IA i ID. Autorki: Dorota Nowek-Reszke i Anna Kowalczyk. Czas realizacji: 4.09.2023 r. do 21.06.2024 r.

 

 1. „Wiem, dokąd zmierzam”. Celem głównym innowacji jest wsparcie uczniów w uczeniu się przy zastosowaniu elementów oceniania kształtującego w pracy na lekcji. Innowacja skierowana jest do uczniów klasy I B. Autorki: Monika Modrzejewska-Szeląg, Emilia Niemiec-Jasińska. Czas realizacji: 4.09.2023 r. do 21.06.2024 r.

 

 1. "Ruszą ławkę, ruszą Ziemię - pytają, szukają, działają". Głównym celem innowacji jest wzbudzenie chęci poznawania świata i siebie – rozwijanie swoich zainteresowań i pasji. Innowacja skierowana jest do uczniów klasy I B. Autorka: Monika Modrzejewska-Szeląg, Emilia Niemiec-Jasińska. Czas realizacji: 4.09.2023 r. do 21.06.2024 r.

 

 1. „Teatr narzędziem do samopoznania i samorealizacji”. Celem innowacji jest reintegracja zespołu klasowego, swobodniejsze posługiwanie się uczniów własnym potencjałem intelektualnym i emocjonalnym, zachęcanie do samokontroli, samorealizacji, uświadomienia mocnych stron, zachęcanie do kreatywności i podejmowania wyzwań, kształtowanie u uczniów postawy otwartości, szacunku dla odmienności innych osób, akceptacji różnorodności, przygotowanie uczniów do pokonywania trudności, akceptacji samego siebie oraz innych osób, umiejętności stawiania czoła różnorodnym wyzwaniom, determinacji w dążeniu do realizacji planów. Innowacja skierowana jest do uczniów klasy VIII D. Autorka: Małgorzata Wójtowicz. Czas realizacji: wrzesień 2023 r. do czerwiec 2024 r.

 

 1. „Zostań mistrzem ortografii”. Innowacja ma na celu utrwalenie znajomości zasad pisowni z wykorzystaniem testów diagnostycznych. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do świadomego stosowania zasad ortograficznych i interpunkcyjnych w piśmie. Innowacja skierowana jest do uczniów klas V-VIII. Autorka: Jadwiga Słopiecka. Czas realizacji: 11.09.2023 r. do 14.06.2024 r.

 

 1. „Barwa i blask średniowiecznego malarstwa. Jak to jest zrobione?” Innowacja ma na celu szerzenie idei poznania i świadomego odbioru dzieła sztuki, dostrzeżenia złożoności i atrakcyjności procesu twórczego, wzbogacenia wiedzy w zakresie terminów plastycznych. Działania podejmowane przy wykorzystaniu atrakcyjnych środków dydaktycznych – materiałów i narzędzi pozłotniczych, folii szlachetnych, spoiw, pigmentów, adekwatnych do epoki, mają budzić ciekawość, stymulować wyobraźnię, zachęcać i motywować ucznia do zgłębiania wiedzy z zakresu sztuk plastycznych oraz podejmowania aktywności twórczej, a także współpracy rówieśniczej i wymiany doświadczeń. Adresatami innowacji są uczniowie klasy V A. Autorka: Dorota Bancerz. Czas trwania innowacji: X-XI 2023 r.

 

 1. „Cyfrowa klasa”. Innowacja ma na celu szerzenie idei e-learningu i współpracy online z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na Gdańskiej Platformie Edukacyjnej (Office 365). Ma ona zachęcać i motywować uczniów do rozwijania swoich kompetencji informatycznych, które umożliwią im w przyszłości aktywne uczestnictwo w różnych obszarach coraz bardziej scyfryzowanego życia społecznego. Autorka: Miłosława Jaźwiecka-Belter. Czas trwania innowacji: od 04.09.2023 r. do 21.06.2024 r.

 

 1. „Mam głos”. Innowacja ma na celu szerzenie idei aktywności obywatelskiej z wykorzystaniem sztuki retoryki i elementów emisji głosu. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do aktywności obywatelskiej, odpowiedzialności za działania młodzieży w środowisku lokalnym oraz odpowiedzialności za słowo. Autorka: Magdalena Kossak. Adresatami innowacji są uczniowie klasy V A, VI A, VIII B, VIII D. Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2023/2024.

 

 1. Lekcja w Kościele – doświadczenie kościoła jako obiektu kultu i miejsca spotkania dla wszystkich ludzi”. Innowacja ma na celu ukazanie kościoła jako miejsca ciekawego dla wszystkich uczniów. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do poznania lokalnej parafii, aby namacalnie doświadczyć czym jest kościół, co tam się znajduje. Uczeń będzie miał okazję poznać przedmioty i miejsce sprawowania sakramentów świętych, dotknąć i poczuć wielowiekową tradycję polskiego kościoła, tak aby zobaczyć kościół jako miejsce znane i bezpieczne. Autorka: Edyta Wrombel. Adresatami innowacji są uczniowie klas III. Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2023/2024.

 

 1. „Integracja przez kulturę”. Celem głównym innowacji jest: Integracja uczniów Szkoły w tym poprawa relacji rówieśniczych z uwzględnieniem uczniów z doświadczeniem migracyjnym, nawiązanie nowych znajomości, tworzenie poczucia bezpieczeństwa i zaufania w zespole, zachęcanie do poznawania kultury (teatr, kino), kształtowanie u uczniów wartości: poszanowania do różnorodności (wyglądu, kultury, poglądów, religii). Adresatami innowacji są uczniowie klasy od V do VII. Autorka: Kateryna Chojka. Czas trwania innowacji: 2.10.2023 r. do 21.06.2024 r.

 

 1. Bajkoterapia z muzyką w tle”. Celem głównym innowacji jest budzenie kreatywności i wyobraźni, kształtowanie nawyku słuchania, czytania i opowiadania, nauka szacunku do książek, rozwój osobowości dzieci, wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, wypracowanie przez dzieci własnych sposobów i umiejętności radzenia sobie z takimi emocjami jak smutek, strach, zazdrość, złość, budowanie pozytywnego obrazu siebie i świata, rozwijanie umiejętności słuchania muzyki klasycznej, rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki za pomocą elementów metody Batti Strauss, rozwijanie postaw twórczych poprzez aktywne słuchanie muzyki klasycznej. Innowacją zostaną objęci wychowankowie grupy przedszkolnej. Autorki: Bożena Kozińska, Anita Reglińska. Czas trwania: 01.10.2023 r. – 15.06.2024.

 

 1. „Biologia ze smakiem - racjonalne odżywianie podstawą zdrowia”. Celem innowacji jest motywowanie młodzieży do dbałości o przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania, zachęcane do samodzielnego przygotowywania potraw, a także zainteresowanie uczniów kulinariami jako umiejętnościami pożytecznymi, wykorzystywanymi w życiu codziennym oraz jako formy spędzania czasu wolnego, mogącej rozwinąć się w interesujące hobby. Ma stanowić atrakcyjną ofertę szkoły zagospodarowującą wolny czas uczniów i przynoszącą wymierne korzyści w postaci zdrowych nawyków. Adresatami innowacji są uczniowie klas IV – VI. Autorki: Magdalena Czaja, Małgorzata Żabik. Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2023/2024.

 1. „Myślę, tworzę, programuję”. Podstawy programowania z użyciem klocków interaktywnych Sam Labs i WeDo oraz aplikacji Tynker i Playgrounds. Rozszerzenie umiejętności matematycznych z wykorzystaniem klocków Lego w nauczaniu matematyki. Celem głównym innowacji jest rozwijanie aktywności twórczej poprzez wdrażanie do korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych, szczególnie z urządzeń mobilnych, umiejętność rozwiązywania problemów w tym rozumienie praktyki rozwiązywania problemów matematycznych. Adresatami innowacji są uczniowie rozpoczynający w klasy II A. Autorka: Katarzyna Bobkowska. Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2023/2024 oraz 2024/2025.