Zgodnie z § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 342) sprawozdania finansowe za 2022 rok jednostek obsługiwanych zostały opublikowane na stronie BIP Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych - https://download.cloudgdansk.pl/gdansk-pl/d/202305209630/sp19.zip