Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2022, poz. 902), (zwana dalej również: Ustawą o d.i.p),  informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdańsku a znajduje się w jego posiadaniu, jest udostępniana na pisemny wniosek.

Wniosek można składać w następujący sposób:

 • Listownie na adres: Szkoła Podstawowa nr 19 im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdańsku, ul. E. Hoene 6, 80-041 Gdańsk,
 • Bezpośrednio w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 19 im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdańsku
 • W formie elektronicznej na adres mailowy: sekretariat@sp19.edu.gdansk.pl

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach
o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych oraz ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnice służbową.

Zgodnie z art. 13 Ustawy o d.i.p., udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W sytuacji, gdy informacja publiczna z różnych przyczyn nie może być udostępniona w powyższym terminie, Szkoła Podstawowa nr 19  w Gdańsku powiadomi w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek nastąpi w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Szkoła Podstawowa nr 19 w Gdańsku uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób wskazany we wniosku. W takim przypadku Szkoła Podstawowa nr 19 w Gdańsku powiadomi pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże, sposób lub formę w jakiej informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostanie umorzone.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem przypadku, w którym, udostępnienie informacji na wniosek, będzie generowało koszty związane ze sposobem lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. W tym przypadku Szkoła Podstawowa nr 19 w Gdańsku zgodnie z art. 15 Ustawy zastrzega sobie prawo do pobrania od wnioskodawcy opłaty w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takiej sytuacji Szkoła Podstawowa nr 19 w Gdańsku w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi o wysokości opłaty wnioskodawcę, który może w tym czasie dokonać zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wniosek wycofać.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Gdańsku.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rozpatrywania wniosków o udzielenie informacji publicznej.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 19 im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdańsku, ul. E. Hoene 6, 80-041 Gdańsk.
 2. Przedstawicielem Administratora danych jest Dyrektor Szkoły, p. Krzysztof Dudek, kontakt: k.dudek@sp19.edu.gdansk.pl
 3. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@rodo-edu.pl
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, to jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2022, poz. 902),
  w celu rozpatrzenia wniosku.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. Ponadto, Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 8. Podanie danych nie jest obowiązkowe, chyba że urząd o nie wystąpi w celu wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenia podstępowania o udostępnienie informacji.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania.
 10. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem w/w danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Sposoby przyjmowania próśb rodziców dzieci i uczniów 

 1. Rodzic otrzymuje opinię o dziecku na pisemny wniosek złożony w sekretariacie szkoły.
 2. Wniosek powinien zawierać:
  • dane osobowe wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres),
  • dane dziecka, którego dotyczy wniosek (imię nazwisko, klasa)
  • cel wydania wniosku.
 3. Opinię przygotowuje się „bez zbędnej zwłoki”, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od dnia wpływu wniosku.