Sposoby przyjmowania próśb rodziców dzieci i uczniów 

  1. Rodzic otrzymuje opinię o dziecku na pisemny wniosek złożony w sekretariacie szkoły.
  2. Wniosek powinien zawierać:
    • dane osobowe wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres),
    • dane dziecka, którego dotyczy wniosek (imię nazwisko, klasa)
    • cel wydania wniosku.
  3. Opinię przygotowuje się „bez zbędnej zwłoki”, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od dnia wpływu wniosku.