Zgodnie z Ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U z 2019 poz. 1078) opieka zdrowotna nad uczniami jest realizowana w szkole i obejmuje:

 • profilaktyczną opiekę zdrowotną;
 • promocję zdrowia;
 • opiekę stomatologiczną.

 

Opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu:

 • ochronę zdrowia uczniów, w tym zdrowia jamy ustnej;
 • kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzilności za własne zdrowie.

 

Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania.

Opiekę stomatologiczną nad ucznimi sprawuje lekarz dentysta.

 

Ustawa nie obejmuje swoim zakresem dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

 

Podmiotem udzielającym opieki zdrowotnej z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej jest Zakład Opieki Zdrowotnej BaltiMed, ul. Krzemowa 16, Gdańsk 80-041.

Podmiotem, z którym Gmina Miasta Gdańska zawarła porozumienie w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej dla uczniów w gabinecie stomatologicznym poza terenem Szkoły Podstawowej nr 19 im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdańsku określające sposób organizacji udzielania świadczeń w roku szkolnym 2019/2020 do dnia 26 czerwca 2020 r. jest Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lek. stom. Renata Wiesner, ul. Piotrkowska nr 21A, 80-180 Gdańsk.

Ewentualne uwagi dotyczące realizacji porozumienia rodzice mogą zgłaszać dyrektorowi szkoły.

Zakres opieki zdrowotnej

Wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielnych w środowisku nauczania
i wychowania zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 736) i obejmuje:

 • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych, zgodnie z warunkami określonymi w części II;
 • kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów;
 • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;
 • sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów
  i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;
 • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;
 • doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków
  i warunków sanitarnych w szkole;
 • edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej;
 • prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni;
 • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

 

Sprzeciw

Rodzice mają możliwość wyrażenia sprzeciwu złożonego świadczeniodawcy, tj. pielęgniarce wobec profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz lekarzowi dentyście wobec profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla uczniów. Jeżeli rodzic nie zgłasza pisemnie sprzeciwu oznacza to, że godzi się na profilaktyczną opiekę w tym zakresie.

 

Zgoda

Uczniom przysługują również świadczenia ogólnostomatologiczne, na wykonywanie których wymagana jest zgoda obojga rodziców. Świadczenia te są realizowane w gabinetach świadczeniodawcy.

 

Sprzeciw i zgoda są wyrażane wobec świadczeniodawcy (nie wobec szkoły). Zbieranie sprzeciwów i zgód jest wspomagane przez szkołę poprzez złożenie odpowiedniego pisma w sekretariacie szkoły, w ramach współpracy dyrektora szkoły ze świadczeniodawcą. Szkoła po otrzymaniu sprzeciwu lub zgody przekazuje informację pielęgniarce lub lekarzowi dentyście. Zebrane dokumenty (sprzeciwy i zgody) są przekazane do świadczeniodawcy, gdyż to on zobowiązany do prowadzenia dokumentacji i jest administratorem zgromadzonych danych osobowych.

 

Sprawowanie opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi w szkole

 

Sprawowanie opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnostawnymi wymaga pisemnej zgody obojga rodziców i jest realizowane przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania. W tym przypadku, w celu zapewnienia właściwej opieki konieczna jest współpraca pielęgniarki z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, rodzicami oraz dyrektorem i pracownikami szkoły. Współpraca obejmuje wspólne określenie sposobu opieki nad uczniem, który dostosowany jest do stanu zdrowia ucznia w sytuacji konieczności podawania leków oraz wykonywania innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole. Podawanie leków i wykonywanie innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole przez pracowników szkoły może odbywać się wyłącznie za ich pisemną zgodą. Dyrektor szkoły zapewnia pracownikom szkoły szkolenia lub inne formy zdobycia wiedzy na temat sposobu postępowania wobec uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, odpowiednio do potrzeb zdrowotnych tych uczniów.