REKRUTACJA
do publicznych szkół ponadpodstawowych
dla młodzieży na rok szkolny 2023/2024

Harmonogram

Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie
15.05.2023 08:00 20.06.2023 15:00 Rejestracja i składanie wniosków o przyjęcie

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanymi przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna). UWAGA!!! Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych odbywa się w terminie 2023-05-15 godz. 8:00 do 2023-05-30 godz. 15:00
31.05.2023 08:00 12.06.2023 15:00 Przeprowadzanie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, kompetencji językowych oraz predyspozycji językowych (klasy wstępne)

Dokładne terminy znajdują się na stronie danej szkoły, która prowadzi takie oddziały. Wyniki zostaną ogłoszone w szkole, w której kandydat do nich przystąpił, do 14 czerwca (wyniki dostępne będą również w systemie rekrutacji).
23.06.2023 08:00 12.07.2023 15:00 Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia

Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty
23.06.2023 08:00 12.07.2023 15:00 Możliwość dokonania zmiany wcześniej złożonego wniosku lub możliwość złożenia nowego wniosku

W celu wprowadzenia zmian we wniosku należy udać się do szkoły pierwszego wyboru z jednym z rodziców/opiekunów prawnych lub skontaktować się ze szkołą, aby zwrócić się do komisji o anulowanie złożonego wniosku, wprowadzić do systemu nowe informacje, wydrukować i podpisać nowy wniosek oraz złożyć do osobiście lub elektronicznie wraz z wymaganymi dokumentami w nowej szkole pierwszego wyboru
19.07.2023 13:00 Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia
20.07.2023 08:00 26.07.2023 15:00 Potwierdzanie woli podjęcia nauki

Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani, poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty i zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem
27.07.2023 13:00 Publikacja list przyjętych

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych odbywa się w systemie elektronicznym na platformie Vulkan. Uczeń składa swoją kandydaturę poprzez zalogowanie się na stronie https://nabor-pomorze.edu.com.pl/ , na której samodzielnie zakłada konto oraz dokonuje wyboru szkół. Poniżej znajduje się podręcznik, który ułatwi kandydatowi złożenie wniosku. 

Ważne: W szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska nie ma limitów liczby wybranych szkół!

Zapraszamy do zapoznania się z Przewodnikiem po szkołach średnich na rok szkolny 2023/2024 w dwóch wersjach językowych.