Od 25 lat                     

jesteśmy z… jesteśmy pomiędzy… jesteśmy dla…

Jesteśmy niezbędni, spotkania z nami są przywilejem, a nie karą.

Od 25 lat pedagodzy naszej szkoły otaczają opieką uczniów.Staramy się każdego przekonać, że warto być sobą, że oryginał jest lepszy od kopii. Staramy się być jak dobry przyjaciel, który wie wszystko o uczniu, a mimo to go lubi.Nie jest to łatwe zadanie w czasach, gdy media popularyzująco jest nam potrzebne, proponują wzorce wyglądu, zachowania, a wzorce, które dostrzegamy w osobach naszych patronów bywają passe.

Zadania szkolnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają stosowne rozporządzenia ministerialne. Wciągu 25 lat działalności naszej szkoły o  pracy pedagogów szkolnych decydowali ministrowie MEN, MENiS i obecnie MEiN. Przez cały czas podkreślano jednoznacznie, że adresatami działań szkolnego pedagoga powinni być przede wszystkim uczniowie. To właśnie ich indywidualne potrzeby ma rozpoznawać pedagog, a przyczyny ich niepowodzeń szkolnych analizować.  Zadaniem szkolnego pedagoga jest także określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb  oraz działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Ćwierć wieku naszej pracy trudno przedstawić w obowiązującej tutaj wspomnieniowej formule. Praca pedagoga szkolnego na rzecz dziecka i rodziny wiąże się ściśle ze współpracą z innymi, począwszy od pracowników szkoły, współpracą z osobami i instytucjami: poradniami psychologiczno– pedagogicznymi, Policją, Strażą Miejską, Sądem, MOPR, MONAR, MROWISKIEM, stowarzyszeniami oraz wieloma innymi.
Nasze działania często nie są upubliczniane, taka jest specyfika tego zawodu.Wsparcie i pomoc dla naszych Petentów - uczniów, rodziców/opiekunów, nauczycieli - opiera się na nawiązaniu z nimi kontaktu. Sprzyja temu między innymi: życzliwość, takt, zachowanie tajemnicy zawodowej, empatia, kreatywność oraz ciągłe pogłębianie wiedzy.

Od 25 lat wspomagamy wychowawców prowadząc między innymi warsztaty integracyjne, kształtujące poczucie wartości, poprawiające relacje rówieśnicze. Pedagodzy i psycholodzy są inicjatorami wielu akcji organizowanych na rzecz środowiska szkolnego. Organizujemy cyklicznie Szkolne Dni Profilaktyki, festyny szkolne, kiermasze, Targi Szkół, Dni Otwarte szkoły. Oczywiście służymy wsparciem w sytuacjach trudnych, z którymi na co dzień zmagają się uczniowie, rodzice i nauczyciele. Jesteśmy mediatorami, rozjemcami, ale przede wszystkim przyjaciółmi.

Pedagog  to wychowawca, nauczyciel, profesjonalista to ten który prowadzi ucznia do poczucia własnej wartości.