Klauzula informacyjna RODO związana z przetwarzaniem danych w związku z epidemią COVID-19

Zgodnie z art. 13 RODO Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19 im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdańsku z siedzibą przy ul. Emilii Hoene 6, 80-041 Gdańsk, natomiast kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych dostępny jest pod adresem email: iodo@cdiap.eu

2. Dane będą przetwarzane przez Administratora danych wyłącznie w celu ochrony zdrowia dzieci uczących się w SP19 w Gdańsku oraz pracowników placówki oraz zapobiegania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych przez okres panowania epidemii zgodnie z art. 6 ust. 1 lit d oraz art. 9 ust. 2 lit i RODO oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, MZ i MEN.

3. Do przetwarzanych danych osobowych może mieć dostęp Główny Inspektorat Sanitarny oraz właściwe organy administracji publicznej zgodnie z tzw. specustawą.

4. Każdy rodzic ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.